Albena contacts0 700 12 110 (на цената на един градски разговор) 8:30-17:00 Пон. - Пет.

Търсене на хотели

хотел
пристигане
заминаване
1 стая; -- нощувки
възрастни
над 12 г.
деца
от 2 до 12 г.

  Абонамент за бюлетин


  Новини   

  Общо събрание на акционерите на "Албена" АД

  22/05/2018

  Общо събрание на акционерите на "Албена" АД

  ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА
  ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО
  „АЛБЕНА” АД, К.К. АЛБЕНА, ЕИК 834025872

  Съветът на директорите на “АЛБЕНА” АД, к.к. Албена на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 115 от ЗППЦК и чл. 22, ал. 1, изр. първо от Устава на дружеството свиква РЕДОВНО заседание на Общо събрание на акционерите /РОСА/ на дружеството на 23.06.2018 година в 10.00 часа, което ще се проведе в седалището на дружеството - к.к. Албена, община Балчик, област Добрич, в сградата на КИЦ, зала КИЦ, при следния дневен ред и предложения за решения:

  1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.; Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

  2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.; Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г.

  3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2017 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2017 г., съгласно предварително обявеното в материалите на събранието;

  4. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2017 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2017 г.;

  5. Освобождаване и Избор на член на одитния комитет на „Албена”АД; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА като член на одитния комитет Магдалена Славчева Стоянова и на нейно място ИЗБИРА като член на одитния комитет Емил Асенов Евлогиев;

  6. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2017 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2017 г.;

  7. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2017 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017 г.;

  8. Приемане на решение за освобождаване и избиране на членове на съвета на директорите, определяне мандата, възнаграждението и гаранцията на членовете на съвета на директорите; Определяне на лице, което на основание чл. 244, ал. 7 от ТЗ да сключи договори с членовете на съвета на директорите, които не са изпълнителен член; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА като членове на Съвета на директорите на дружеството Красимир Веселинов Станев, Радосвет Крумов Радев, Иван Колев Калинков, Маргита Петрова Тодорова и «Ди Ви Консултинг» ЕООД, ЕИК 131211320 и ИЗБИРА като членове на Съвета на директорите за нов 5-годишен мандат - Красимир Веселинов Станев, Радосвет Крумов Радев, Маргита Петрова Тодорова, Иван Колев Калинков и «Ди Ви Консултинг» ЕООД, ЕИК 131211320. Определя възнаграждението и гаранцията на членовете на съвета на директорите така, както е предварително обявеното в материалите на събранието; Определя Красимир Веселинов Станев за лице, което на основание чл. 244, ал. 7 от ТЗ да сключи договори с членовете на съвета на директорите, които не са изпълнителен член, така както е предварително обявено в материалите за събранието.

  9. Приемане на Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2017 г. Определяне размера на променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2017 г. Определя на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г. да бъде изплатено променливо възнаграждение съобразно обявеното в материалите за събранието;  

  10. Избор на регистриран одитор за 2018 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2018 г. съгласно предложението на одитния комитет, включено в материалите на събранието.

  Прочетете повече тук

  Анкета

  Кoe от предимствата на Албена е най-важно за Вас ?
  Резултати
  http://www.balchikgardens.com/bg
  http://albena.bg/bg/pages/testimonials.html/
  http://albena.bg/bg/pages/iso.html