Albena contacts0 700 12 110 (на цената на един градски разговор) 8:30-17:30 Пон. - Съб.

Търсене на хотели

хотел
пристигане
заминаване
1 стая; -- нощувки
възрастни
над 12 г.
деца
от 2 до 12 г.

  Абонамент за бюлетин


  Новини   

  Редовно общо събрание на Дружеството

  27/06/2019

  УВЕДОМЛЕНИЕ

  до акционерите на "Албена" АД относно взети решения на редовното общо събрание на Дружеството

  "Албена" АД уведомява своите акционери, че на 22.06.2019 година се проведе Годишно общо събрание на дружеството. На събранието бяха представени акционери, притежаващи 3 038 824 броя акции с право на глас, представляващи 71,11 % от капитала на дружеството. Събранието прие следните решения:

  по точка 1 от дневния ред: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

  по точка 2 от дневния ред: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018 г.

  по точка 3 от дневния ред: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА от печалбата на "АЛБЕНА" АД за отчетната 2018 година в размер на 10 985 369,49 лева да бъде изплатен дивидент на акционерите в размер на 0.80 лева на акция. Останалата част от печалбата да бъде отнесена по баланса на дружеството в неразпределена печалба.

  по точка 4 от дневния ред: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2018 г.

  по точка 5 от дневния ред: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2018 г.

  по точка 6 от дневния ред: Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА членовете на Съвета на директорите на «Албена» АД: Красимир Веселинов Станев, Радосвет Крумов Радев, Маргита Петрова Тодорова, Иван Колев Калинков и „Ди Ви Консултинг” ЕООД, чрез представителя Даниела Панова Петкова, от отговорност за дейността им през 2018 година.

  по точка 7 от дневния ред: Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА като член на Съвета на директорите на дружеството «Ди Ви Консултинг» ЕООД, ЕИК 131211320 и ИЗБИРА като независим член на Съвета на директорите за срока на мандата на действащия Съвет на директорите /23.06.2023 година/ - Пламен Гочев Димитров, ЕГН 630920****. Определя постоянно възнаграждение на новоизбрания член на съвета така, както е определено в чл. 8, ал. 3 от Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Албена“ АД. Определя гаранция за управлението на новоизбрания член на съвета на директорите в размер на 3-месечното му брутно постоянно възнаграждение.

  по точка 8 от дневния ред: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2018 г.

  по точка 9 от дневния ред: Общото събрание на акционерите ОПРЕДЕЛЯ на членовете на Съвета на директорите за дейността им през отчетната 2018 година да се изплати променливо възнаграждение в общ размер на 2,5 % от печалбата на дружеството преди данъчно облагане.

  по точка 10 от дневния ред: Общото събрание на акционерите на “Албена” АД ИЗБИРА “Дружество за одит и консултации” ООД, ЕИК 121896559, със седалище и адрес на управление - гр. София 1606, р-н Красно село, ул. "Лайош Кошут" № 33, вписано в списъка на специализираните одиторски предприятия към Института на дипломираните експерт-счетоводители в България под № 037 с управител Стефка Георгиева Илиева да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. и на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019 г., с одитор отговорен за одита Мария Николова.

  Неразделна част от настоящото съобщение е Протоколът от редовното общо събрание на акционерите на "АЛБЕНА" АД, к.к. Албена, ЕИК 834025872, проведено на 22.06.2019 година, в к.к. Албена, общ. Балчик, обл. Добрич, в сградата на КИЦ, зала КИЦ.

  Протокол: Изтеглете

  Уведомление: Изтеглете

  Анкета

  Кoe от предимствата на Албена е най-важно за Вас ?
  Резултати
  http://albena.bg/bg/pages/iso.html
  http://albena.bg/bg/pages/testimonials.html/
  http://albena.bg/bg/pages/albena-sport-calendar.html