Albena contacts0 700 12 110 (на цената на един градски разговор) 8:30-17:30 Пон. - Съб.

Търсене на хотели

хотел
пристигане
заминаване
1 стая; -- нощувки
възрастни
над 12 г.
деца
от 2 до 12 г.

Абонамент за бюлетин


Договор за безвъзмездна финансова помощ

 EU  

Оперативна програма

„Развитие на човешките ресурси"

Инвестира във вашето бъдеще!

 ESF

Медицински център „Медика-Албена" ЕАД подписа с Агенцията по заетостта Договор за безвъзмездна финансова помощ № ESF-2203-03-13002 по схема BG051PO001-2.2.03 „На път". В съответствие с договора дружеството ще получи безвъзмездна финансова помощ в размер на 66 994,89 лева за финансирането на Проект „Осигуряване на транспорт за работещите в „Медицински център „Медика-Албена" ЕАД, съобразен с тяхното работно време и местоживеене". Проектът ще се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Основната цел при реализирането на утвърдените проектни дейности е свързана с разширяването на комплекса от социални мерки за насърчаване на географската мобилност, запазване заетостта и доходите от труд на персонала на „Медицински център „Медика-Албена" ЕАД. С проекта се предвижда осигуряването на организиран транспорт за работещите в предприятието до и от работното им място, съобразен с тяхното работно време и местоживеене.

Наред с това ще бъдат осъществени предвидените с проекта дейности по осигуряване на информация и публичност и извършване на независим финансов одит на изпълнението на проекта.

Изборът на най-подходящите в качествено и икономическо отношение изпълнители на проектните дейности ще бъде извършен при спазване на принципите за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация, недопускане на конфликт на интереси и на осъществяване на корупционни схеми и практики. Всички процедури за избор на изпълнителите на дейностите ще бъдат проведени в пълно съответствие с разпоредбите на Постановление на Министерския съвет № 69 от 11 март 2013 г.

Организацията и управлението на проекта ще се извършват при спазване изискванията на действащото българско законодателство и законодателството на Европейската общност и чрез прилагането на добрите практики за управление на проекти.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Медицински център „Медика-Албена" ЕАД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенцията по заетостта.

 

Анкета

Кoe от предимствата на Албена е най-важно за Вас ?
Резултати
http://albena.bg/bg/pages/iso.html
http://www.balchikgardens.com/bg
http://www.ecoagro.bg/