Albena contacts0 700 12 110 (на цената на един градски разговор) 8:30-17:30 Пон. - Съб.

Търсене на хотели

хотел
пристигане
заминаване
1 стая; -- нощувки
възрастни
над 12 г.
деца
от 2 до 12 г.

Абонамент за бюлетин


Европейски програми

 EU  

Оперативна програма

„Развитие на човешките ресурси"

Инвестира във вашето бъдеще!

 ESF

На 25 септември 2013 г. Прокуристът на „Медицински център „Медика-Албена" ЕАД г-жа Валентина Николова подписа с Агенцията по заетостта Договор за безвъзмездна финансова помощ № ESF-2303-03-02024. В съответствие с договора дружеството ще получи безвъзмездна финансова помощ в размер на 141 713,54 лева за финансирането на Проект „Подобряване условията на труд в „Медицински център „Медика-Албена" ЕАД". Проектът ще се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Основните дейности, които ще се изпълняват и финансират по проекта, са:

  • Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в „Медицински център „Медика-Албена" ЕАД.
  • Подмяна на дограма за защита от неблагоприятен микроклимат.
  • Закупуване на климатична система, свързана с подобряване условията на труд.
  • Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло за персонала на „Медицински център „Медика-Албена" ЕАД.
  • Разработване и внедряване на стандарт за здраве и безопасност при работа BS OHSAS 18001:2007 в „Медицински център „Медика-Албена" ЕАД.
  • Сертифициране на стандарт за здраве и безопасност при работа BS OHSAS 18001:2007.
  • Осигуряване на информация и публичност.
  • Извършване на независим финансов одит на изпълнението на проекта.

Изборът на най-подходящите в качествено и икономическо отношение изпълнители на проектните дейности ще бъде извършен при спазване на принципите за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация, недопускане на конфликт на интереси и на осъществяване на корупционни схеми и практики. Всички процедури за избор на изпълнителите на дейностите ще бъдат проведени в пълно съответствие с разпоредбите на Постановление на Министерския съвет № 69 от 11 март 2013 г.

Организацията и управлението на проекта ще бъдат извършвани при спазване изискванията на действащото българско законодателство и законодателството на Европейската общност и чрез прилагането на добрите практики за управление на проекти.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „Медицински център „Медика-Албена" ЕАД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенцията по заетостта.

 

Анкета

Кoe от предимствата на Албена е най-важно за Вас ?
Резултати
http://www.balchikgardens.com/bg
http://albena.bg/bg/pages/albena-sport-calendar.html