Този сайт използва "бисквитки"
Използваме "бисквитки", за да персонализираме съдържанието и рекламите, да предоставяме възможности за социални медии и да анализираме трафика си. Също така споделяме информация за използването на нашия сайт на наши социални медии, рекламни и анализиращи партньори, които могат да я комбинират с друга информация, която сте им предоставили, или които са събрали от използването на техните услуги. Вие се съгласявате с нашите "бисквитки", ако продължите да използвате нашия уебсайт.
Задължителните "бисквитки" помагат за създаването на уебсайт, използвайки основните функции като навигация на страници и достъп до защитени зони на уебсайта. Сайтът не може да функционира правилно без тези "бисквитки".
DenumireFurnizorScopExpirareTip
CookieConsenthttps://albena.bg/Съхранява състоянието на потребителските "бисквитки" в този домейн1 годинаHTTP
PHPSESSIDhttps://albena.bg/Запазва състоянието на потребителската сесия за всички прегледани страници.29 дниHTTP
Статистическите "бисквитки" помагат на собствениците на уебсайтове да разберат как посетителите взаимодействат с уебсайтове, като събират и анонимно отчитат информация.
DenumireFurnizorScopExpirareTip
collectgoogle-analytics.comИзползва се за изпращане на данни до Google Analitycs за устройството и поведението на посетителя. Проследява посетителя през устройства и маркетингови канали.СесияПиксел
_gahttps://albena.bg/Регистрира уникалeн идентификатор, който се използва за генерирането на статистически данни за това как посетителя използва уебсайта.2 годиниHTTP
_gathttps://albena.bg/Използва се от Google Analytics за да ограничи честотата на заявкитеСесияHTTP
_gidhttps://albena.bg/Регистрира уникален идентификатор, който се използва за генериране на статистически данни за това как посетителят използва уебсайта.СесияHTTP
APISID, HSID, PREF, SAPISID, SID, SSIDgoogle.comСъбира информация за това как потребителя взаимодейства с услуги на Google services като Google Maps, Google Calendar, Google+ и др..2 годиниHTTP
NIDgoogle.comСъбира информация за това как потребителя взаимодейства с услуги на Google services като Google Maps, Google Calendar, Google+ и др..6 месецаHTTP
"Бисквитките" са малки текстови файлове, които могат да се използват от уебсайтовете, за да направят потребителското изживяване по-успешно.

Законът гласи, че можем да съхраняваме "бисквитките" на вашето устройство, ако са строго необходими за работата на този сайт. За всички други видове "бисквитки", ние се нуждаем от вашето разрешение.

Този сайт използва различни видове "бисквитки". Някои "бисквитки" се поставят от услуги на трети страни, които се появяват на нашите страници.

Можете по всяко време да промените или да оттеглите съгласието си от Декларацията за "бисквитките" на нашия уебсайт.

Научете повече за това кои сме ние, как можете да се свържете с нас и как обработваме личните данни в нашата Декларация за поверителност.

Инвестиционно предложение - ПСОВ "Албена"

arrowОбратно в Новини
0 Реакции
x
лична информация
споразумение за поверителност
Напред
x
Резервирай

"Албена" АД има инвестиционно предложение: „Пречистване, отвеждане и заустване на битови отпадъчни води от ПСОВ „Албена“, формирани в к.к. АЛБЕНА и получаване на разрешение за ползване на воден обект – Черно море

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

Формираните на територията на к.к. АЛБЕНА битови отпадъчни води се пречистват в ПСОВ „Албена“, собственост на „Албена“ АД. Пречистените отпадъчни води се отвеждат от територията на ПСОВ до Черно море по гравитачен канализационен колектор – заустване. Разрешителното на ПСОВ „Албена“ за ползване на воден обект за заустване на пречистени отпадъчни води в повърхностни водни обекти е изтекло. „Албена“ АД кандидатства за ново разрешително за заустване при непроменени параметри на ПСОВ и нейното натоварване с отпадъчни води.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

ПСОВ „Албена“ се намира в ПИ 39459.4.154 , с. Кранево, Община Балчик с площ 30,809 дка и включва административна сграда на два етажа, трафопост, помпени станции, хлораторно, битовка, помещение за ел. табла, изсушителни полета, вторични утаители, отводнителна шахта, окислително езеро, биобасейн, пясъкозадържател, механични решетки, малки пясъчни полета, довеждащ канализационен тласкател, отвеждащ канализационен колектор – заустване. Основното й предназначение е пречистване на битови отпадъчни води от к.к. Албена.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Няма

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

ПСОВ „Албена“ се намира в ПИ 39459.4.154, с. Кранево, Община Балчик с площ 30,809 дка.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Не се предвиждат.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Не се предвиждат.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Не се предвиждат.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Не се предвиждат.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Количеството на постъпващите отпадъчни води, в ПСОВ "Албена" има ясно изразен сезонен характер – извън курортния сезон Qсредно ден.(м3/д) е до 2 374 м3/д., а през курортният сезон е Qсредно ден.(м3/д) е до 10 159 м3/д. В ПСОВ не постъпват промишлени отпадъчни води, целият поток се формира от битови потребители. Довеждането на битовите отпадъчни води до ПСОВ се осъществява от система гравитачни канализационни колектори, КПС и канализационни напорни тласкатели. Технологията на пречистването на отпадъчните води в ПСОВ предвижда механично третиране с отделяне на груби и финни неразтворими отпадъци и отделяне на пясък. След това водата постъпва в биологичното стъпало, съставено от два паралелно работещи аеробни биореактора и вторични утаители. В системата е предвидена помпена станция за рециркулация на активната утайка и за отделяне на излишната активна утайка в изсушителни полета. За дезинфекция на изхода и предвидено хлориране. Пречистената отпадъчна вода от Вторичните Утаители постъпва в окислително езеро и от там в колектор заустване, по който гравитачно отива в Черно море.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението, както и капацитета на съоръженията, в които се очаква те да са налични:

(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Не се предвиждат.

Подобни статии
Получавайте последните новини и оферти направо във вашата пощенска кутия
Абонирай се